عکس منحصر به فرد احمدی نژاد


احمدی نژاد: نه ...نه .... ولش کنید، خودم با یه فن کمر خاکش می کنم. می خوای منو سگ کش کنی؟؟!
کچل پشت سری: هی می گم از اون گوسفندایی بیارید استقبال ا.ن، که شاخ نمی زنن.
کچل روبرویی: عجب خریه ها این ا.ن، بیچاره می خواست یه نامه بزاره تو جیبش!

No comments: