آقای حبیب، خودکشی فرهنگی حق مسلم شماست

همیشه همینطور است. دیگی که برای ما نمی جوشد، کله سگ در آن بجوشد. همین که ما به هر شیوه خرمان را از پل بگذرانیم، هیچ چیز دیگر مهم نیست.

فکرش را بکنید. 31 سال در تبعید زندگی کنی، وجود تو در سرزمینت انکار شود و بسیاری برای داشتن و گوش دادن به ترانه های تو در خانه و کوچه و خیابان مورد تعزیر و تنبیه قرار بگیرند و آنوقت پس از 31 سال سر در پای همان ها بگذاری که بر تو، هموطنانت، کشورت و فرهنگ وطنت اینگونه تاخته اند که ... پولی به کف آری یا تو را بیشتر بشنوند. نه انگار که در این مملکت دارند کلاسهای موسیقی کوچک مهدکودک ها را می بندند تا کلاس های دینی و حدیث و قرآن برپا کنند.

حبیب آمده است که اینچنین کند. آمده است تا به ج.ا بگوید حق با شما بود، ما می بایست زودتر سر می سپردیم و به کلاب شما می پیوستیم. آمده است تا به ج.ا بگوید با همه آنچه اینها با موسیقی و فرهنگ ما کرده اند ، هنوز اختیار و دستور از آنهاست. آمده است که جنتی ها را تایید کند که صدای زن نباید در هنر شنیده شود. آمده است که تایید کند که نجات شخص او مهم است و نه نجات ایران و فرهنگ آن. آمده است که بگوید این رییس جمهور و آن رهبر و آن شورای نگهبان را با همه تصمیماتشان قبوا می کند تا در ایران اثری منتشر کند.

نه انگار که خوانندگانی همتا و بزرگتر از او در این تبعید در دیاری که وطنشان نبود مرده اند. نه انگار که 31 سال مردم صدای او را بدون مجوز ج.ا تکثیر کرده اند و شنیده اند و دردسر آن را هم به جان خریده اند. نه انگار که هزاران جوان هموطنت در زیر فشارهای حکومتی، نام موسیقی زیرزمینی را از گرفتن مجوز و فروش خود بیشتر می پسندند، جوانانی که بعضی شان یک چهارم حبیب هم عمر ندارند.

شاید بگویند که می آیند تا برای مردم بخوانند. دروغی بزرگ. مردم ایران هنوز انقدر شنوا هستند که همین الآن هم اگر بخواهند صدای حبیب ها را می شنوند، اما حبیب ها انقدر کر شده اند که صدای مردم را نشنیدند و با آن همراه نشدند. گویا منافع مادی و شخصی، ارزشی بیش از اینها دارد. حق دارند شاید، چیزی از فرهنگ جوانمردانه ایرانیان در بسیاری افراد نمانده است.

در همه این یکسال هم که مردم خود را در خیابان به آب و آتش زدند زحمت یک حمایت کلامی را هم به خود نداده است. حبیب و بسیاری دیگر. حتما مثل رفسنجانی تکیه به جایگاه خدایی زده و خودشان را فراتر از مردم و مملکت می دانستند. برخی شان هم رفتند در این یک سال، بی بدرقه ای از سوی مردم.

خلاصه می کنم. آقای حبیب، خودکشی فرهنگی حق مسلم شماست، و شما از این حق کمال استفاده را کنید.

یوسف آستانه

ساری

No comments: