پیامبر اکرم اینا: زن یکی از وسایل لذت و خوشی است

پیامبر اکرم: بدرستیکه زن یکی از وسایل لذت و خوشی است، پس هر کس زن میگیرد آن را ضایع نکند.

تفسیر خیلی میزان:

بدرستیکه زن یکی از "وسایل" لذت و خوشی است، این سخن پیامبرانه یعنی در ادبیات اسلامی و عربی در اینجا زن در کنار شتر، بز همسایه، چارپایان حلال و حرام گوشتی که دست مسلمین به آنها میرسید، دست خود آدم، کنیز، برده، دختر و پسر برده و کنیز، زنان و مردان اسیر، مراجعه اشتباهی به زن همسایه، و دیگر لذات واجب و مستحبی قرار میگیرد.


2 comments:

پریسا said...

چه عجب شما اپدیت کردی برادر..
و چه خوش امدید
این مطالب اگرچه قابل زار زدن به حال ملت ایران است اما من نمی ترسم چون طی سی سال اخیر بالاترین شستشوی مغزی را به ما دادند و نتیجه اش ماییم چه برسه به نسل بعد که تکنولوژی دارند و حماقت جایی نداره

Anonymous said...

mersi parisa jan