اخم رضاخانی


رضاخان خطاب به سلیمان بهبودی:" من چهل سال است که برای پیشرفت کار مملکت سگرمه هایم را در هم کشیده ام. این مردم به محض اینکه لبخند به آنها بزنم فورا می آیند روی دوشم."د

1 comment:

Anonymous said...

[url=http://www.flickr.com/people/73433313@N06/]buying online zithromax[/url]

http://www.flickr.com/people/73433313@N06/