بخاطر این اسلام اصیل و این امام زمان آرمانی و این ولایت فقیه مقدس

(پس زمینه اندیشه اسلام گرایان تند رو از احمدی نژاد و مصباح و خامنه ای گرفته تا بسیجی ها و سپاهی ها)

دستورالعمل


بخاطر اسلام و امام زمان و ولایت فقیه

اگر شبانه روز دروغ بگویید اشکالی ندارد

اگر هزار بمب اتم داشته باشید که روی سر مردم بیگناه بیندازید اشکالی ندارد

اگر میلیونها نفر را به گروگان بگیرید اشکالی ندارد

اگر به هزاران هزار بیگناه در سیاهچاله ها تجاوز کنید اشکالی ندارد

اگر دست و پای هزاران هزار زن و مرد و پیر و جوان را در خیابان و انظار عموم بشکنید اشکالی ندارد

اگر اموال عمومی و شخصی ملت ها را به تاراج ببرید و آنها را به گدایی بیندازید اشکالی ندارد

اگر با دشمنان خود بسازید تا دوستانتان را سرکوب کنید اشکالی ندارد

اگر برای رای های بین المللی در کشورهای دیگر گدایی کنید اشکالی ندارد

اگر تلاش کردید که جنایتکارترین مردم یک سرزمین بر آن سرزمین حاکم شود و بماند اشکالی ندارد

اگر هزارن هزار کودک و نوجوان را به روی مین فرستادید اشکالی ندارد

اگر شبانه روز در پی آموختن آخرین روشهای شکنجه بیگناهان باشید اشکالی ندارد

اگر فقیران جهان را بکار گیرید تا خود را در میان جمعیت بیگناهان منفجر کنند اشکالی ندارد

اگر تلاش کردید بی شعورترین و بی شخصیت ترین مردم یک کشور بر آن کشور حاکم بماند اشکالی ندارد

اگر بوی خون و شکنجه و فریاد شکنجه شدگان نشئه تان کرد اشکالی ندارد

اگر در کوچه و خیابان مردم بی گناه را به باد بدترین دشنامها بگیرید اشکالی ندارد

اگر هزاران نفر را در زندانها اعدام کنید اشکالی ندارد

(....شما اضافه کنید)

2 comments:

پریسا صفرپور said...

اگر به مردمت فرق حق و باطل را جابه جا بیاموزی اشکالی ندارد.اگر لمپنها و دزدها و تروریستهای بیگانه را در کشورت کاره ای کنی و نخبه هایت فراری باشند اشکالی ندارد.اگر خدا را عوض کنی و شکلی که میل خودت است نشان بدهی اشکالی نداردواگر هر ۲۰ ۳۰ سال یک بار به خود خوری و آدم خوری بیوفتی و تعدیل کنی اشکالی ندارد

Anonymous said...

مراقب باش تار مویی بیرون نباشد
که آنوقت است که خدای تو در حد جنون تحریک می شود آسمان می غرد کشتار راه می افتد ...مراقب باش
حالم از تو و خدایت بهم می خورد