رویای نخستین ندا


شام آخر در خوب دیده بود در میدان جنگ است، در خط مقدم// از مصاحبه مادر ندا
تقدیم به مادر ندا، که فرزندان ایران، ندای اویند

با مادر زمزمه کرد

رویای واپسین را

با مادر؛

که رویایش بود

***

کبود کبود

بر خاک و خون

شطح عشق

آی که بی پرواست

***

ببویمت واپسین بار خدا را

خدایا ببویمت

دستان کوچکت را ببویم کبوتر در خون

***

ای از تبار کاوه

سردار زن

ترنم رویایت را مگو

خدا را مگو که شهر

در بغض چشمهای تو آوار می شود

***

چشم در چشم حرامیان

خویش را دیده بود

کبوتر دلبندم

با سینه ای گداخته از عشقشعری برای واپسین رویای ندا

حسین آستانه

ساری- مازندران- ایران

No comments: