(پرچم حزب نازی آلمان و پرچم جمهوری اسلامی در ایران (آن عو عو سگان شما نیز بگذرد

در سال 1933 حزب نازی رفته رفته پرچم رسمی با رنگهای تاریخی کشور آلمان را با پرچم نازی تعویض کرد. در آنزمان و تا زمان سقوط حزب نازی پس از جنگ جهانی دوم کسی را جرات آن نبود که در مقابل این تصمیم مقاومت کند. زیرا هر مخالفتی با این پرچم، مخالفت با برتری نژادی آریایی ها، عظمت مردم آلمان و طرفداری از یهودیان شناخته میشد. حتی قبول این پرچم با فشار بی امان نازی ها در آلمان یکشبه صورت نگرفت و تا سال 1935 حکومت نازی در آلمان شهامت این را نداشت تا این پرچم را بدون پرچم کهن برافراشته کند و پرچم نازی در کنار آن پرچم برافراشته میشد. و با به قدرت رسیدن کامل هیتلر پرچم کهن آلمان به سرعت حذف شد. اما این پرچم تاریخی پس از دوران سیاه هیتلری دوباره پرچم رسمی مردم آلمان شد تا دیکتاتورهای دنیا بدانند که تاریخ یک کشور را نمی توان یک شبه ویران کرد و یا یک شبه ساخت.رژیم جمهوری اسلامی در ایران نیز در سالهای 1357 و 58 نشان رسمی شیر و خورشید را با نشانی که هیچ تاریخی در ایران نداشت و نمایانگر هویت ایرانی نبود تغییر داد. نگرانی برای وجود این نشان بی هویت بیهوده است. روزی گذر این رژیم نیز به دادگاه تاریخ خواهد افتاد و در آن تاریخ مردم خاموش ایران خواهند گفت که چگونه این ننگ را از تارک پرچم کشور خود پاک خواهند کرد و به اصل پاک خویش باز خواهند گشت.

2 comments:

بزدل میرزا said...

به امید آن روز بزرگ

majid sh said...

درود بر هیتلر...درود بر جمهوری اسلامی...مرگ بر کمونیست