پیام غیورانه خاتمی جون به نوری زاد برای شکستن اعتصاب غذا


خواندن این پیام افتخار آفرین بدون گرفتن رنگ شش و هشت روی میز یا کیبورد بای نحو کان حرام است.


(خاتمی:) بشکن بشکنه

بشکن

جون خاله فریبا (اصلا و به هیچ عنوان منظور فریبا خاتمی نیست)

بشکن

(نوریزاد:) من نمیشکنم

(خاتمی:) بشکن

جون بی عرضگیم

بشکن

جون فرصت سوزیم

بشکن

حالا ایندفه رو

بشکن

ساختار شکن نباش

بشکن

ولایتم خوبه

بشکن

فصل الخطابه

بشکن

جون آقا کوسه هه

بشکن

خیلی دموکراته

بشکن

حسینیان داره

بشکن

پول پارو کنه

بشکن

عنتر بمیره

بشکن

اون ا.ن بمیره

بشکن

ما رو ضایع نکن

بشکن

بابا نظام خوبه

بشکن

انقلاب خوبه

بشکن

فقط ا.ن ش بده

بشکن

بقیه مون خوبیم

بشکن

مثل هلوییم

بشکن

هلو تو گلوییم

بشکن

پاک و طاهریم

بشکن

آب زمزمیم

بشکن

قضاییه اش بده

بشکن

بقیه مون خوبیم

بشکن

مجلسش گوهه

(نوری زاد:) میدونم

دربوناش خوبن

(نوری زاد:) شاید

بابا بشکن دیگه

بشکن

رییس بشم بازم؟؟

(نوری زاد): ریدیییییییی

اصلاح کنم برات

(نوری زاد): زاییدی

چقدر من خوب بودم

بشکن

ناز ناناز بودم

بشکن

سر جهاز بودم

بشکن

جون خاله فریبا

بشکن

حالا یواشکی

بشکن

نذار اصرار کنم

بشکن

ناخونم میشکنه

بشکن

نذار حرص بخورم

بشکن

پوستم بد میشه

بشکن

جون گنجی ما

بشکن

آدم قحطیه ما

بشکن

همون که فهمیده

بشکن

رای درست بوده

بشکن

جون خامنه ای

بشکن

جون گریه کنه

بشکن

حالا بذار باشه

بشکن

گیر سه پیچ نده

بشکن

هی نامه نده

بشکن

هی ضایش (ضایعش) نکن

بشکن

خودش زود می میره

بشکن

بابا بشکن دیگه

بشکن

بمیری بد میشه

بشکن

همه ضایع میشیم

بشکن

کلا باطل میشیم

بشکن

....

.....

آها بیا وسط مسلمووووووووووووووووووووون

عمو وطن فروش.... بعله

وطن ارزون فروش ...بعله

(خاتمی: بله؟؟؟ بله؟؟ آها این تیکه آخر برای پیام بعدی ام باید باشه؟؟؟ خب ... باشه)

No comments: