عکس هایی از علیرضا پهلوی، تیپیکال پسرهای دوم در خانواده


فرزند دوم تیپیکال، کمی با فاصله از خانوادهبازهم فرزند و پسر دوم تیپیکال، زیاد به آنچه پدر مینگرد توجه ندارد
با فاصله از خانواده، باز هم

آرامش و لبخند، مترصد فرصت بزرگ، مومن به خانواده


برای کسانی که میخواهند بعنوان عکس کاربری در دنباله استفاده کنن

1 comment:

Anonymous said...

آدم بی ریا و صادقی بنظر میاد. چرا باید اینطور میشد؟ خانواده پهلوی حداقل اهمینقدر شرف دارند که لشان به خاطر ایران تنگ میشه و خود کشی میکنند ولی این حاکمان فعلی ایران با ایران چه میکنند؟