روز معلم، روز شهادت فرزاد کمانگر، معلم آزادگی و ایران پرستی و دانایی خجسته باد


روز معلم ایرانیان، روز شهادت فرزاد کمانگر است و نه روز مرگ برنامه ریزی شده وطن فروشی که در ایرانی بودن و وطن پرستی شرافتی نمی دید. آن هم مرگی در راستای منافع انیرانیان و توسط همقطاران خودش.

روز معلم روز شهادت فرزاد کمانگر است، به نمایندگی همه معلمان این دیار که سنگ سرکوب دانش رو بر شانه های خود هموار می کنند تا دانایی و آزادگی از این سرزمین رخ نبندد.

مطهری ننگ ایرانیان است و نه شرف ایرانیان. آنکه بردگی ایرانیان را به نام "الله" می خواست، چگونه می تواند سمبل معلمان آزادیخواه ایرانی باشد.

روز معلم، روز شهادت فرزاد کمانگر را به همه مسافران راه دانایی و آزادگی در گوشه و کنار ایران تبریک می گوییم، چون دوست دارم معلمان خود را اینگونه سربلند و آزادیخواه و ایرانی و وطن پرست به یاد بیاوریم.


1 comment:

Anonymous said...

Good work. I have to think over it. kamagra 100 mg