ناصر حجازی؛ برنده واقعی پیکار استقلال - النصرامروز استادیوم بعد از مدتها به طعم پر شدن سکوهایش نزدیک شد.

همینطور که جمعیت پراکنده و دسته دسته می رسیدند با خود می گفتم که آیا یعنی مردم پیام ناصرخان را شنیده اند؟ یعنی استادیوم کمی آبرو خواهد یافت؟!

دقایق 15-16 بازی چشمم به سکوهای بالای استادیوم افتاد. همانها که حتی نگران بودم پر نشوند. همه پر شده بودند. مردم صدای ناصر خان را شنیده بودند. مردم، ناصرخان را دوست داشتند.

این مردم صدای مرد تن خسته ای را که حقیقت می گوید، از صداهای بلندی که به زور دین و اسلحه و پول به گوش آنها می رسد، ترجیح میدهند.

زنده باد ناصر خان. پیروز میدان معرفت!No comments: