مطهری؛ فقیه در نظام ولات فقیه نقش ایدئولوگ را دارد

مطهری در این فیلم مصاحبه می گوید که:

"نقش فقیه در کشور اسلامی که ملتزم به اسلام است و اسلام را بعنوان یک ایدئولوژی پذیرفته است، نقش یک ایدئولوگ است. وقتی مردم این ایدئولوگ را پذیرفته اند . فقیه نظارت می کند بر اینکه این ایدئولوژی درست اجرا می شود یا نه. نظارت می کند که آیا رئیس دولت و فردی که می خواهد در نظام کار کند آیا صلاحیت و توان حرکت در جهت ایدئولوژی را دارد یا نه."

جالب است که ملی گرایان، ملی مذهبی ها، روشنفکران، و مبارزان عدالتخواه ایران این استرتژی ها را می شنیدند و از عاقبت تاریک داستان نمی اندیشیدند. جالب است که انقدر دانش نداشتند که بدانند اسلام ایدئولوژی شده مانند هر ایدئولوژی دیگر خونریز و سفاک و بی رحم خواهد بود. این گروهها آنقدر عوامانه سخنان این نظریه پردازان سیاسی حکومت را می شنیدند که گویا هیچ خطر و مخاطرهای در پس این سخنان برای آنها نیست. کیست که ذره ای فلسفه و تاریخ و سیاست خوانده باشد و نداند و نفهمد که این سخنان مطهری توجیه دیکتاتوری مطلق فقیه است؟ مطهری در همین سخنان کوتاه کل نظام را به خودی های پیرو فقیه و ناخودی ها تقسیم می کند و برای این معنا فقط یک میزان را مطرح می کند و آن رد و فبول فرد و اندیشه توسط فقیه ایت. یعنی یک نظر به کلیه شئون جامعه حکم می راند.

این سئوال همیشگی نسل من است که آن عدالتخواهان انقلابی در آن لحظات انقلاب و شورش به چه می اندیشیدند که نمی دیدند طوفان زخم و زندان و شکنجه و سرکوبی را که در راه است؟

ما این سئوال را از نسل انقلاب کننده هزاران بار پرسیده و باز هم خواهیم پرسید.


1 comment:

Anonymous said...

کجا بودند؟!!! خاطرات رفسنجانی را بخوانید تا بفهمید کجا بودند.
اعتراضات خیابانی زیادی در اوایل انقلاب رخداد. اما با خونریزی و اعدام صدای همه را خفه کردند.

اینجا نشسته اید و درکی از شرایط 30 سال پیش ندارید. مگر کسی توان مقابله با لشگر لمپنیزم ملاها را داشت؟