شیخ فضل الله نوری راستگو تر از دکتر سروش

همیشه دکتر سروش از اسلام به عنوان دین آزادی و برابری نام می برد و توجیهاتی از ذهن خویش می پردازد که یا ربطی به اصل اسلام ندارد و یا تفسیری وارونه و غیر واقعی از اسلام است. اما درست این است که آنچنانکه شیخ فضل الله نوری معتقد بود اسلام نه دین برابری است، نه دین آزادی، نه دین تساهل و تسامح و نه دین تمدن، شهر نشینی و جامعه و قوانین مدنی. شیخ فضل الله نوری می نویسد:
"اصل حریت (آزادی) اصل موذی خراب کننده قوانین الهی است،زیرا بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است و با جاری شدن اصل حریت،ملاحده و زنادقه خواهند توانست نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند.یکی از مواد همین ضلالت نامه ای که اسمش را قانون اساسی گذاشته اند این است که افراد مملکت متساوی الحقوقند در صورتیکه تلفیق اسلام و اصل مساوات از محالات است، چرا که بنای اسلام بر تفریق و تفاوت است، مانند تفاوت حقوق میان زن و مرد و مسلم و غیر مسلم (قسمتی از بیانیه شیخ فضل الله نوری در هنگام انقلاب مشروطیت)."

No comments: