مخالفت ایران با بازدید بازرس شکنجه؛ سند وجود شکنجه های غیر انسانی جمهوری اسلامی

برای اثبات شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی چه دلیلی از بهتر از مخالفت رسمی نظام با بررسی شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی؟ آنهایی که در زمان شاه زندانی شده اند می دانند که بازرسان صلیب سرخ حتی از بدترین زندان آن زمان یعنی زندان "كميته مشترك ضدخرابكاري ساواك" هم بازدید می کردند چه رسد به زندانهای اوین و قصر و غیره. گزارشهای این بازرسی ها که از شکنجه های شدید در كميته مشترك ضدخرابكاري ساواك یاد می کند در اینترنت موجود است.

همه کسانی که در زندان های قبل از انقلاب بودند می دانند که کمتر روزنامه نگاران و اهالی اندیشه در كميته مشترك ضدخرابكاري ساواك برده و شکنجه می شدند و این زندان بیشتر مربوط به مجرمینی بود که به دلایلی که خود به آن اعتقاد داشته اند با اسلحه، مهمات نظامی و در رابطه با گروههای چریکی نظامی دستگیر می شدند و ساواک به بهانه جلوگیری از خرابکاری های نظامی آنها را با شکنجه تخلیه اطلاعاتی می کرد.

امروز ادمها را به خاطر ایستادن کنار خیابان در روزهای خاص می گیرند و به شکنجه گاههای پنهان می برند و تجاوز و قتل لغاتی عادی در ادبیات سیاسی ایران شده است.

No comments: