ترجمه لایحه درخواست آزادی محمد امین ولیان

ترجمه فارسی:

به: قوه قضائیه ایران و سازمانهای بین المللی حقوق بشر

علی رغم منع و محکوم شدن حکم اعدام در قوانین جهانی، حکومت اسلامی ایران همچنان به این امر غیر انسانی بویژه برای سرکوب و ایجاد حس وحشت در بین مخالفان سیاسی و حتی مردم عادی از جمله "محمد امین ولیان" اقدام می نماید.

محمد امین ولیان دانشجوی 20 ساله دانشگاه علوم پایه دامغان در حال حاضر به جرم های واهی اقدام بر علیه امنیت ملی و مفسد فی الارض به اعدام محکوم شده است. جرمهایی که از آنها در دادگاههای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بسیار شنیده می شود.

دادگاه ولیان در یکی از دادگاههای فله ای و نمایشی پس از انتخابات در کنار 16 محکوم دیگر در 3 فوریه برگزار شد.

- ما، امضا کنندگان این لایحه بر این باوریم که محمد امین ولیان یکی از چند ده میلیون مردم ایران است که رفتار سیاسی جکومت اسلامی ایران را و دولت نامشروح محمود احمدی نژاد را قبول نکرده است.

- ما بر این باوریم که محمد امین ولیان بی گناه بوده و محاکمه او بخشی از نمایش وحشت آفرینی نظام برای مردم بویژه دانشجویان دانشگاه هاست.

- ما باور داریم که حکومت اسلامی ایران در حال قربانی کردن مردم عادی مانند محمد امین ولیان برای مشروعیت بخشی به قدرت خود است و این قربانی کردن با استفاده از بسیج، نیروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی صورت می گیرد. همچنین معتقدیم که کلیه محاکمه های اخیر بخشی از درخواست های نامشروع و غیرقانونی دولت احمدی نژاد از قوه قضائیه است.

ما امضا کنندگان این لایحه از قوه قضائیه ایران می خواهیم که حکم سیاسی اعدام محمد امین ولیان را به دلیل مخاف بودن این حکم با قوانین مدنی ایران و به منظور اثبات استقلال خود از قوه مجریه در جامعه مدنی ایران لغو کند.

آزادیخواهان ایران و جهان


لایحه آزادی محمد امین را شما امضا کنید

No comments: