نظرخواهی همکاری متقابل رضا پهلوی و رهبران جنبش سبزاین نظرخواهی نتیجه عملی نداشته و تنها نشان دهنده اندیشه شماست. لطفا حتی اگر اینترنت امکان چند بار رای دادن را به شما می دهد، از رای دادن چند باره خودداری کنید. مگر نه ما با دزد رای چه فرقی داریم؟

No comments: