همکاری گروههای داخلی همراه جنبش سبز با کدام جریانات سیاسی را برای رسیدن به رژیم مردم سالاری در ایران مفید می دانید؟

No comments: